120 Parliament Street Unit 1016, Toronto Condo

120 Parliament Street Unit 1016, Toronto Condo

2 1 700-799 $899,000
49 Larstone Ave, Toronto Home

49 Larstone Ave, Toronto Home

2 2 1100-1500 $1,669,000
3520 Danforth Ave Ph3, Toronto Condo

3520 Danforth Ave Ph3, Toronto Condo

2 2 800-899 Rented
3605 Kariya Drive Unit 1105, Mississauga

3605 Kariya Drive Unit 1105, Mississauga

2 2 1000-1199 Rented
637 Lake Shore Blvd W Unit 115, Toronto

637 Lake Shore Blvd W Unit 115, Toronto

2 2 1200-1399 Rented